Regulamin Konkursu „Grillujemy z Janosikiem”

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w konkursie publikowanym na serwisie Facebook (zwanym dalej "Konkursem").

Organizatorem Konkursu oraz Fundatorem nagród jest Milk Trade Sp.z.o.o. z siedzibą w Cieszynie (kod pocztowy 43-400) przy ul. Szerokiej ¾ , NIP:548-263-08-18, (dalej „Organizator”).

Konkurs trwa od dnia 11.05.2018 roku do 31.05.2018 roku.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., które spełnią warunki niniejszego regulaminu („Uczestnik”).

Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie władz i pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą pracownika Organizatora.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

Do udziału w Konkursie niezbędne jest łączne spełnienie przez Uczestnika następujących warunków:

dokonanie w okresie obowiązywania Konkursu zakupu Ser Janosika (w dowolnej gramaturze), potwierdzonego oryginałem paragonu fiskalnego (oryginał paragonu będzie konieczny do okazania przy odbiorze Nagrody) oraz

rozwiązanie zadania konkursowego polegającego na przesłaniu zdjęcia pod hasłem: „Grillujemy z Janosikiem”, oraz

przesłanie prawidłowego wykonanego zdjęcia należy dokonać na portalu Facebooka pod postem konkursowym w okresie trwania Konkursu. W momencie umieszczenia zdjęcia na Facebooku prawa autorskie zostają przekazane firmie Milk Trade Sp.z.o.o. i autor zdjęcia przekazuje prawa i pozwala na dalsze jego umieszczenie, przekazywanie itp.

O ważności zgłoszenia decyduje posiadanie oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupu, o którym mowa w ust. 1. lit. a. powyżej.

Laureatami Konkursu zostanie 1osoba, które prześlą prawidłowe rozwiązanie Konkursu na Adres konkursowy. Jeden Uczestnik, którego komisja wybierze zdjęcie jako najciekawsze na Adres konkursowy w okresie trwania Konkursu, Organizator przyzna nagrody w postaci:

Sztućce w walizce 5 częściowe firmy INOX

Wyboru Laureatów dokona Komisja Konkursowa.

Rozstrzygnięcie Konkursu będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora najpóźniej do dnia 11.06.2018 roku.

Uczestnik, któremu zostanie przyznana Nagroda w Konkursie zostanie powiadomiony przez Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem Facebooka – Massengera, z którego przesłane zostało zgłoszenie w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Laureat zostanie poproszony o wskazanie w terminie 7 dni od daty wysłania przez Organizatora maila imienia i nazwiska oraz nr telefonu kontaktowego w celu ustalenia szczegółów dotyczących odbioru Nagrody. Brak podania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim we wskazanym terminie, powoduje utratę prawa do Nagrody, a Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Lista Laureatów Konkursu z podaniem imienia i nazwiska będzie dostępna na stronie Facebook na stworzonym Poście. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych na Liście Laureatów, w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody, zamiany Nagrody na jej równowartość w gotówce lub wymiany Nagrody na inną. Nie narusza to uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową lub rękojmi za wady, gwarancji, które będą realizowane na zasadach określonych w przepisach prawa.

Jeden Uczestnik może zostać nagrodzony tylko 1 raz w Konkursie, niezależnie od ilości przesłanych prawidłowych rozwiązań Konkursu.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia nagrodzonych laureatów Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa”).

§ 3 Odbiór Nagród

Sposób przekazania nagrody Laureatowi ustalony zostanie poprzez korespondencję mailową, o której mowa w § 2 ust. 5. Regulaminu lub telefonicznie po podaniu przez Laureata Konkursu numeru telefonu kontaktowego. Nagrody zostaną wydane Laureatom Konkursu w terminie do 25.06.2018 roku poprze Kuriera, ustalonej z Laureatem Konkursu.

Nie odebranie przez Laureata nagrody w ustalonym przez strony miejscu i terminie oznacza utratę przez Laureata prawa do Nagrody, a Nagroda pozostaje wówczas w dyspozycji Organizatora.

Warunkiem wydania Nagrody jest okazanie przez Laureata oryginału paragonu opisanego w § 2 pkt.1 a.

§ 4 Postanowienia Końcowe

Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu powinny być zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej na adres siedziby organizatora. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. Każda z reklamacji rozpatrywana jest przez Organizatora indywidualnie.

Uczestnik przystępując do zgłoszenia w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Uczestnik przesyłając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Każdy z Uczestników, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dot. Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Moc prawną maja jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Regulamin Konkursu jest dostępny w czasie trwania Konkursu dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.milkeffekt.cz